Římskokatolická farnost
Starý Bohumín

Kaple sv. Isidora v Pudlově

První nevelká dřevěná kaplička v katastru obce Pudlov je v písemných pramenech zmiňována poprvé roku 1482. Za první skutečně historicky doloženou sakrální stavbu v Pudlově považujeme ale teprve zděnou kapličku sv. Jana Nepomuckého vzniklou ně-kdy v první polovině 18. století. Naproti ní, na druhé straně silnice, se nacházel velký dřevěný kříž a zvonice, kde se pravidelně třikrát denně vyzváněl Anděl Páně.

Protože na přelomu 19. a 20. století výrazně vzrostl počet místních obyvatel, začalo se uvažovat také o stavbě nové prostornější kaple a to na pozemku darovaném pro tento účel Konrádem Opatřilem, tehdejším pudlovským starostou a jeho ženou Marií. Stavět se začalo roku 1901 za finanční podpory vratislavského biskupa Msgre. ThDr. Georga kardinála Koppa podle plánů Ulricha Miháče z Moravské Ostravy. Materiál ke stavbě dodal zdejší podnik Drátovna. Kaple sv. Isidora byla slavnostně posvěcena a předána k užívání v roce 1902.

Zpočátku kaple sloužila místním věřícím pouze k soukromým májovým pobožnos-tem zejména proto, že starobohumínští faráří, tvrdili, že kaple je příliš malá a nemá ani sakristii.

Roku 1933 byla při generální opravě ke kapli na levé straně presbyteria přistavěna ne-velká sakristie. Kvůli instalaci odbíjecích hodin, byla nepatrně zvýšena věž, do níž je tehdy zavěšen spolu se starým nepříliš velkým zvonem i nový bronzový zvon o průměru 50 cm pořízený ze společných sbírek.

Od 2. října 1943 až do konce II. světové války měla pudovská kaple dokonce svého lokalistu (kněze spravující pouze určitou část farnosti nebo nějakou z jejich přifařených obcí) jímž se stal novobohumínský katecheta P. Karl Langer, který zde pravidelně kaž-dou neděli a větší církevní svátek sloužil mši svatou.

Kaple během posledních let války utrpěla vážnější škody při náletu 29. srpna 1944. Zničena byla všechna okna, část omítky a střecha.

V poválečném období byla pudlovská kaple dovybavena roku 1949 novým zvo-nem (původní bronzový zvon byl zkonfiskován roku 1942 německými úřady) a zakou-pena nová křížová cesta.

Velké generální opravy kaple se uskutečnily v letech 1966 - 1969 z popudu stávají-cího duchovního správce P. Friedericha Zyly a v letech 1989 - 1990 zásluhou starobohumínského administrátora P. Rudolfa Swienczka upravena do dnešní podoby.

V té době dochází pro nedostatek kněží k výraznému omezení bohoslužeb. Od roku 1993, kdy převzali duchovní správu farnosti Starý Bohumín členové řádu Menších bratří - františkánů přináležející ke klášteru Katowice - Panewniki, byla nedělní mše svatá definitivně přesunuta na sobotní odpoledne.

Červencové povodně roku 1997 se nevyhnuly ani pudlovské kapli, která byla několik dnů zatopena do výše jednoho metru. Tím byla většina vnitřního zařízení dosti poškozena. V letech 2002-2009 nebyla kaple pravidelně využívána. Od roku 2009 kaple opět začala sloužit místním věřícím k pravidelným nedělním bohoslužbám. Ty se zde konaly nejprve pouze každou první neděli v měsíci. Od září 2010 jsou v kapli Pudlov mše svaté 1 a 2 neděli v měsíci.